VŠEOBECNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI VISYT Digital AG

Platí od 1. októbra 2020

1. Úvod

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na všetky zmluvy medzi vami a spoločnosťou VISYT Digital AG (ďalej len "VISYT") týkajúce sa používania ponúk (ďalej len "ponuka") dostupných prostredníctvom VISYT. Odlišné všeobecné podmienky používateľa sa neuznávajú, pokiaľ VISYT výslovne písomne nesúhlasí s ich platnosťou.

VISYT ponúka používateľom možnosť prístupu k službám zahrnutým v ponuke VISYT.

Ak chcete využívať služby VISYT, musíte použiť kreditnú kartu.

2. Opis ponuky, technické požiadavky

VISYT ponúka možnosť čítania informácií z databázy prostredníctvom QR kódu. Tieto informácie sú uvedené v rámci ponuky a sú súčasťou predplatného. Pokiaľ má účastník aktívne predplatné, máte neobmedzený prístup do databázy.

VISYT poskytuje prístup k existujúcim údajom v súlade s licenčnou zmluvou s príslušnými držiteľmi práv. VISYT sa pritom vždy snaží zabezpečiť nepretržitú prevádzku. Môže sa však stať, že niektoré možnosti, informácie alebo typy prístupu do existujúcej databázy budú zrušené (napr. z dôvodu vypršania platnosti príslušnej licenčnej zmluvy s držiteľom práv). Používatelia preto uznávajú a akceptujú, že nemajú nárok na dostupnosť existujúcich údajov.

2.1 Minimálne technické požiadavky

Aby ste mali prístup k službe VISYT a mohli ju používať podľa jej účelu, musíte mať minimálne technické požiadavky, ako napríklad pripojenie na internet. Minimálne technické požiadavky na používanie služby nájdete tu.

Ak chcete používať službu VISYT, musíte si stiahnuť bezplatnú aplikáciu VISYT a nainštalovať ju do svojho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti 4.1.

VISYT si vyhradzuje právo z času na čas zmeniť technické požiadavky vzhľadom na technologický pokrok. O takýchto zmenách vás budeme informovať v súlade s článkom 17 týchto VOP.

V cene ponuky nie sú zahrnuté náklady na zariadenia používané pri využívaní ponuky, ako aj prípadné náklady na internetové pripojenie vrátane poplatkov mobilného operátora za prenos dát.

3. Typy predplatného

VISYT ponúka rôzne typy predplatného, prostredníctvom ktorých môžete získať prístup k ponuke. Typy predplatného sa môžu z času na čas meniť.

Informácie o aktuálne ponúkaných typoch predplatného VISYT nájdete na stránke www.visyt.me. Konkrétne podmienky každého predplatného tvoria súčasť zmluvy medzi spoločnosťou VISYT a vami a dopĺňajú tieto Všeobecné podmienky. Ak sa osobitné podmienky predplatného líšia od podmienok týchto všeobecných podmienok, majú prednosť osobitné podmienky.

Ak nie je v konkrétnych podmienkach predplatného uvedené inak, môžete si vybrať formu predplatného a kedykoľvek môžete prejsť na inú formu predplatného. Ak prejdete na formu predplatného s vyššou cenou, aktualizácia sa uskutoční okamžite po prechode. Vyššie náklady však budete platiť až od nasledujúceho dátumu platby. Ak prejdete na lacnejšiu formu predplatného, zachováte si svoje existujúce predplatné na čas, ktorý ste už zaplatili, a nové predplatné sa bude uplatňovať až od nasledujúceho fakturačného obdobia.

Okrem toho VISYT ponúka špeciálne predplatné podľa vlastného uváženia, napríklad v rámci časovo obmedzených marketingových kampaní alebo spolupráce so spoločnosťami alebo organizáciami. Na takéto špeciálne predplatné sa vzťahujú iné podmienky používania, o ktorých budete informovaní v súvislosti s príslušným predplatným.

4. Uzatvorenie zmluvy, aplikácia VISYT

Aby ste mohli uzavrieť zmluvu o predplatnom, musíte si najprv vytvoriť používateľské konto ("Moje konto") na stránke www.visyt.net. Ak chcete vytvoriť používateľské konto, musíte poskytnúť nasledujúce údaje: Meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, heslo. Musíte si tiež vybrať spôsob platby. Nezhromažďujeme však žiadne údaje o platbách.

Potom si budete musieť vybrať jedno z dostupných predplatných a potvrdiť svoj výber. Predtým, ako sa zaviažete zaplatiť predplatné jeho zakúpením, môžete svoje položky kedykoľvek zmeniť tak, že sa vrátite do príslušného kroku procesu objednávky pomocou príkazov "zmeniť" alebo "späť", ktoré sú na tento účel k dispozícii.

Aby ste mohli dokončiť nákup, musíte skontrolovať svoj výber, prijať naše všeobecné obchodné podmienky, ako aj všetky ostatné stanovené podmienky a vziať na vedomie naše vyhlásenie o ochrane údajov. Následne potvrdíte nákup a súhlasíte so zaplatením určeného poplatku.

Ihneď po dokončení procesu objednávky dostanete potvrdenie na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.

4.1 VISYT App

Prístup k službe VISYT získate okamžite po potvrdení objednávky. Aplikáciu VISYT si môžete bezplatne stiahnuť a nainštalovať z najobľúbenejších obchodov s aplikáciami (napr. Google Play Store, Apple App Store). Upozorňujeme, že platia podmienky používania a zmluva príslušného obchodu s aplikáciami.

5. Skúšobné predplatné, začiatok plateného predplatného

Ak predplatné, ktoré ste si vybrali, zahŕňa bezplatné skúšobné obdobie (ďalej len "skúšobné predplatné"), máte možnosť počas skúšobného obdobia bezplatne otestovať všetky funkcie predplatného, ktoré ste si vybrali.

Trvanie skúšobného predplatného je určené kódom kupónu. Dátum ukončenia platnosti skúšobného predplatného je uvedený aj počas procesu objednávky, ako aj v potvrdení objednávky.

Používatelia nemajú nárok na bezplatné skúšobné obdobie.

5.1 Začiatok plateného predplatného

Po uplynutí skúšobného predplatného bude objednané predplatné pokračovať za poplatok. Ak si to neželáte, môžete predplatné zrušiť do posledného dňa bezplatného skúšobného obdobia prostredníctvom svojho používateľského konta ("Moje konto") na adrese www.visyt.app.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ ste sa účinne nevzdali svojho práva na odstúpenie od zmluvy, máte nárok na švajčiarske zákonné právo na odstúpenie od zmluvy takto:

ZÁSADY ZRUŠENIA

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (VISYT Digital AG, Sempacherstrasse 15, CH-6003 Luzern, Švajčiarsko, alebo e-mail: mail@visyt.net) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, na domovskej stránke alebo e-mailom).

Vzor stornovacieho formulára


(Ak chcete zmluvu zrušiť, vyplňte a vráťte tento formulár).

VISYT Digital AG, Sempacherstrasse 15, CH-6003 Lucerne, Švajčiarsko, alebo e-mailom na mail@visyt.net:

Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/námi (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*).

Objednané dňa (*)/ prijaté dňa (*)

Meno spotrebiteľa(ov)

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len v prípade papierovej komunikácie)

Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite

7. Termín a fakturácia

Ak nebolo výslovne dohodnuté časové obmedzenie predplatného, predplatné VISYT trvá na dobu neurčitú.

Náklady na predplatné vyplývajú z príslušného opisu ponuky, ako aj z potvrdenia objednávky a sú splatné vždy na obdobie 30 dní vopred. Prvé fakturačné obdobie sa začína dňom uzavretia zmluvy alebo, ak je stanovené skúšobné predplatné, od prvého dňa po skončení skúšobného predplatného.

V závislosti od predpisov platných v danej krajine môže byť splatná dodatočná daň z pridanej hodnoty. Akékoľvek poplatky za prenos dát cez internet alebo mobilnú sieť nie sú zahrnuté v nákladoch.

VISYT si vyhradzuje právo zmeniť náklady na rôzne typy predplatného, ako aj zaviesť nové typy predplatného alebo zmeniť existujúce typy predplatného v súlade s bodom 17.

8. Platba

Predplatné môžete zaplatiť jedným zo spôsobov platby uvedených na stránke www.visyt.net. Pri registrácii osobného účtu na stránke www.visyt.net si musíte vybrať spôsob platby a v prípade potreby ho aktualizovať, napr. ak platnosť registrovanej karty vyprší alebo je zablokovaná.

Náklady na predplatné môžete uhradiť aj prostredníctvom darčekových poukážok. Ak chcete pokračovať v predplatnom aj po uplynutí obdobia zaplateného darčekovým poukazom, musíte si uplatniť ďalšie darčekové poukazy alebo si vybrať spôsob platby, ktorým možno účtovať náklady na vybraný typ predplatného. Ak si uplatníte darčekový poukaz na zaplatenie ceny existujúceho predplatného, platba za spôsob platby, ktorý máte v súbore, bude pozastavená počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje darčekový poukaz.

Ak platíte kreditnou kartou alebo inkasom, musíte sa uistiť, že na vašom bankovom účte, ku ktorému je vaša karta alebo inkaso pripojené, sú požadované finančné prostriedky, aby VISYT mohol prijať platbu v každý deň platby.

Ak VISYT nebude schopný odpísať prostriedky z vášho platobného nástroja v plánovaný deň zúčtovania z dôvodov, ktoré VISYT nemôže ovplyvniť, vyhradzuje si právo pozastaviť vaše predplatné. Tým nie sú dotknuté žiadne iné alebo ďalšie nároky, ktoré môže mať spoločnosť VISYT.

Ak spoločnosť VISYT pozastavila vaše predplatné, dostanete e-mailové upozornenie na e-mailovú adresu, ktorú máte zapísanú vo svojom konte. Ak potom umožníte spoločnosti VISYT vykonať okamžitú platbu, spoločnosť VISYT odblokuje a opätovne aktivuje vaše predplatné. Akékoľvek nároky na vrátenie peňazí za obdobie, počas ktorého bolo vaše predplatné pozastavené, budú vylúčené. Ďalšie informácie o tom, ako odblokovať predplatné, získate od zákazníckeho servisu.

Potvrdenia o platbách budú k dispozícii na vašom účte na adrese www.visyt.net, odkiaľ si ich môžete stiahnuť a vytlačiť.

9. Zrušenie

Neobmedzené predplatné môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom svojho používateľského konta na stránke www.visyt.me. Predplatné môžete zrušiť aj iným spôsobom, a to kontaktovaním spoločnosti VISYT.

Ak je zrušenie doručené aspoň 2 dni pred nasledujúcim dňom zúčtovania, nadobudne účinnosť na konci aktuálneho zúčtovacieho obdobia. V každom prípade môžete svoje predplatné používať bez obmedzenia až do dňa, keď zrušenie nadobudne účinnosť. Po nadobudnutí účinnosti zrušenia už nebude vaše predplatné a obsah, na ktorý sa vzťahuje, k dispozícii.

Právo na mimoriadnu výpoveď zostáva v každom prípade nedotknuté.

10. Ukončenie zo strany spoločnosti VISYT

VISYT má právo ukončiť vaše predplatné bez predchádzajúceho upozornenia, ak.

(i) VISYT nemôže prijímať platby pomocou platobných údajov, ktoré ste zaregistrovali vo svojom osobnom účte na www.visyt.me;

(ii) vy alebo ktorýkoľvek člen vašej spoločnosti, na ktorého sa vzťahuje vaše predplatné, porušil akékoľvek podstatné ustanovenie týchto VOP; alebo

(iii) vy alebo ktorýkoľvek člen vašej firmy, na ktorú sa vzťahuje vaše predplatné, porušil alebo prispel k porušeniu akýchkoľvek práv duševného vlastníctva spoločnosti VISYT, jej poskytovateľov licencií alebo iných príslušných tretích strán.

Po ukončení predplatného podľa bodu (i) môžete svoje predchádzajúce predplatné opätovne aktivovať, ak zmeníte alebo aktualizujete spôsob platby a oznámite to spoločnosti VISYT pred zrušením vášho účtu.

Ak má VISYT dôvod domnievať sa, že existujú okolnosti uvedené v bode (ii) alebo (iii), VISYT je oprávnený pozastaviť vaše predplatné až do vyšetrenia týchto okolností.

Ak VISYT ukončí svoju ponuku alebo sa rozhodne podstatne zmeniť ponuku alebo podmienky, ktoré sa na ňu vzťahujú, vyhradzuje si právo ukončiť vaše predplatné s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Potvrdenie o zrušení predplatného vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste si zaregistrovali vo svojom osobnom účte na www.visyt.net.

11. Dostupnosť a zodpovednosť

Služba VISYT je bežne dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Služba však môže byť obmedzená alebo prerušená v súvislosti s plánovanými aktualizáciami a údržbou.

Súhlasíte s tým, že v dôsledku technických chýb alebo nesprávneho zaobchádzania môže dôjsť k neplánovaným prerušeniam služby a že služba nie je bez chýb a iných omylov.

Súhlasíte s tým, že vaše predplatné vás oprávňuje používať službu len tak, ako je navrhnutá v čase používania.

11.1 Zodpovednosť

Nároky na náhradu škody sú vylúčené. Z tohto sú vylúčené nároky na náhradu škody vyplývajúce z poškodenia života, zdravia alebo z porušenia základných zmluvných povinností (kardinálne povinnosti), ako aj zodpovednosť za inú škodu založenú na úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom porušení povinností zo strany spoločnosti VISYT, jej právnych zástupcov alebo sprostredkovateľov. Podstatné zmluvné záväzky sú tie, ktorých splnenie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa zmluvy.

V prípade porušenia podmienky, ktorá sa týka podstaty zmluvy, je zodpovednosť spoločnosti VISYT obmedzená na predvídateľnú škodu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a ktorá bola spôsobená jej bežnou nedbanlivosťou, s výnimkou prípadov smrti, zranenia osôb alebo poškodenia zdravia.

Vyššie uvedené obmedzenia platia aj v prospech právnych zástupcov a zástupcov spoločnosti VISYT, ak sa nároky uplatňujú priamo voči nim.

Ustanovenia zákona o zodpovednosti za výrobok zostávajú nedotknuté.

12. Sťažnosti

Ak chcete podať sťažnosť na službu VISYT, mali by ste tak urobiť bezodkladne po tom, ako ste sa dozvedeli o okolnostiach, ktoré viedli k podaniu sťažnosti - v každom prípade najneskôr do troch mesiacov od vzniku týchto okolností. Sťažnosti je možné podať ústne alebo písomne na zákazníckom servise VISYT.

Tým nie je dotknuté vaše zákonné právo uplatniť si svoje nároky na súde alebo v súdnom konaní.

13. Osobné údaje

VISYT zhromažďuje, spracúva a uchováva osobné údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti VISYT. Prijatím týchto podmienok súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti VISYT. V tejto súvislosti výslovne súhlasíte s tým, že vám spoločnosť VISYT môže zasielať oznámenia týkajúce sa zmluvy (napr. oznámenia o zrušení zmluvy, informácie o fakturácii atď.) listom, telefonicky, e-mailom, správami v aplikácii alebo správami vo vašom používateľskom konte.

Po zrušení predplatného bude vaše konto pozastavené na obdobie dvoch rokov. To znamená, že ak sa počas týchto dvoch rokov znovu zaregistrujete do služby, budú sa vám k vášmu účtu priradiť rovnaké osobné údaje a história používateľov (napr. zoznamy návštevníkov). Ak si neželáte pozastavenie účtu, môžete kontaktovať zákaznícky servis VISYT a požiadať o vymazanie účtu pred uplynutím dvojročného obdobia.

14. Povolené používanie, práva na používanie, odškodnenie

Do svojho profilu môžete dobrovoľne pridať fotografiu, ktorá sa potom bude zobrazovať aj pri vašom mene v recenziách, ktoré napíšete.

14.1 Práva na používanie

VISYT vám udeľuje jednoduché, obmedzené a kedykoľvek odvolateľné právo na používanie obsahu dostupného prostredníctvom VISYT-u výlučne na osobné, nekomerčné alebo komerčné účely. Toto právo na používanie existuje dovtedy, kým existuje zmluva medzi vami a spoločnosťou VISYT a kým sú v plnej miere dodržiavané jej ustanovenia.

Okrem toho vám táto zmluva neudeľuje žiadne práva na používanie obsahu dostupného prostredníctvom VISYT-u.

14.2 Odškodnenie

Ste povinní na prvé požiadanie odškodniť spoločnosť VISYT za všetky nároky, ktoré budú voči nej uplatnené na základe vášho používania ponuky alebo v súvislosti s ňou. To sa okrem iného vzťahuje aj na všetky primerané náklady, ktoré vzniknú spoločnosti VISYT pri obhajobe takýchto nárokov (napr. právne poplatky).

15. Vaše používateľské konto

Vaše konto na stránke www.visyt.net alebo v aplikácii VISYT je výlučne osobné. Ste povinní neprezradiť svoje používateľské meno a heslo tretím stranám a uchovávať ich v bezpečí tak, aby k nim tretie strany nemali neoprávnený prístup. Ak zdieľate svoje koncové zariadenie s jednou alebo viacerými osobami, mali by ste sa po použití služby vždy odhlásiť.
Okrem toho sa zaväzujete vždy aktualizovať všetky údaje a informácie uložené vo vašom používateľskom účte.

16. Vyššia moc

VISYT nenesie zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo zlyhanie poskytovania služby, ktoré je spôsobené okolnosťami mimo kontroly VISYT-u a ktoré VISYT nemohol primerane predvídať a ktorých následky nemohol primerane odvrátiť alebo prekonať.

17. Zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok

VISYT si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky. VISYT je povinný vás informovať e-mailom na adresu uloženú vo vašom používateľskom účte najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak so zmenami nesúhlasíte, vaše predplatné bude ukončené ku dňu, keď zmeny nadobudnú účinnosť. Ak proti zmenám nevznesiete námietku, zmenené podmienky sa budú uplatňovať od dátumu uvedeného v e-maile.

Ponuku poskytuje spoločnosť VISYT. Spoločnosť VISYT má právo previesť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok, vcelku alebo čiastočne, službu a vaše predplatné na tretiu stranu. Okrem toho je spoločnosť VISYT oprávnená postúpiť alebo založiť pohľadávky na platby tretím stranám a zapojiť subdodávateľov do poskytovania častí služby.

18. Kontaktné údaje

VISYT Digital AG je švajčiarska akciová spoločnosť s identifikačným číslom CHE-115.230.443 a má tieto kontaktné údaje:

Adresse: Sempacherstrasse 15, CH-6003 Luzern
Website: www.visyt.app
E-mail: mail@visyt.app
Telefon: +41 79 342 09 58

Servisné časy pre našu horúcu linku služieb zákazníkom nájdete na www.visyt.me.

19. Rozhodné právo a riešenie sporov

Tieto všeobecné podmienky sa riadia švajčiarskym právom. Všetky práva na ochranu spotrebiteľa, na ktoré máte nárok podľa záväzných zákonov krajiny vášho bydliska, zostávajú nedotknuté.

Ak by niektoré z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok bolo neplatné alebo nevymáhateľné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok. Neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie sa nahradí prípadnými zákonnými ustanoveniami. Pokiaľ by to však pre jednu zo zmluvných strán predstavovalo neprimerané ťažkosti, zmluva ako celok stráca účinnosť.

Ak medzi spoločnosťou VISYT a vami vznikne spor, Európska komisia ponúka všetkým spotrebiteľom a podnikom možnosť riešiť spory prostredníctvom online postupu, pozri http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V prípade sporu medzi vami a spoločnosťou VISYT sa strany najprv pokúsia dosiahnuť vzájomné mimosúdne vyrovnanie. Právo vymáhať svoje vlastné nároky na súde zostáva v každom prípade nedotknuté.


Copyright © 2020 VISYTUzatvorenie zmluvy, aplikácia VISYT