Storno podmienky a storno formulár

Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami, pričom spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere pripísať ani jej obchodnej, ani jej nezávislej profesionálnej činnosti:

A. Zásady zrušenia

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (VISYT Digital AG, Sempacherstrasse 15, CH-6003 Lucerne, tel.: +41 793420958, e-mail: mail@visyt.net) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom alebo e-mailom zaslaným poštou). Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odvolania

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný typ doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Na toto splatenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto splatenie nebudeme účtovať poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nám oznámili odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Stratu hodnoty tovaru musíte uhradiť len v prípade, že táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vylúčenie alebo predčasné uplynutie práva na odstúpenie od zmluvy

Upozornenie:
Právo na odstúpenie od zmluvy zaniká v prípade zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý nie je na hmotnom nosiči, ak sme začali plniť zmluvu po tom, ako ste výslovne súhlasili s tým, aby sme začali plniť zmluvu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a potvrdili ste, že ste si vedomí toho, že súhlasom strácate právo na odstúpenie od zmluvy pri začatí jej plnenia.
 

Ukončenie zásad zrušenia digitálneho obsahu

Všeobecné poznámky

1) Zabráňte poškodeniu a znečisteniu tovaru. Tovar nám prosím vráťte v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a so všetkými súčasťami obalu. V prípade potreby použite ochranný vonkajší obal. Ak už nemáte pôvodný obal, zabezpečte primeranú ochranu pred poškodením pri preprave vhodným obalom.

2) Prosím, nevracajte nám tovar na prepravu tovaru.

3) Upozorňujeme, že vyššie uvedené body 1-2 nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

B. Storno formulár

Ak si želáte zrušiť zmluvu, vyplňte a vráťte tento formulár.

Na

VISYT Digital AG
Sempacherstrasse 15
CH-6003 Luzern
Tel.: +41 793420958
E-Mail: mail@visyt.net

Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/námi (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednané dňa (*) ____________ / prijaté dňa (*) __________________

________________________________________________________
Meno spotrebiteľa(ov)

________________________________________________________
Adresa spotrebiteľa(ov)

________________________________________________________
Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len v prípade papierovej komunikácie)

_________________________
Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite